ആരാധകരുടെ മനം കവർന്ന് പ്രിയാ വാര്യർ; പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

ഒരു ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന റെക്കോർഡിന് ഉടമയായ അപൂർവ്വ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് പ്രിയ…