മിന്നുന്ന ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനവുമായി വർണ്യത്തിൽ ആശങ്ക കുതിക്കുന്നു

ഒരു മികച്ച ചിത്രം കൂടി മലയാള സിനിമ പ്രേമികൾ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു മഹാ വിജയമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം…

വമ്പൻ കളക്ഷനുമായി വർണ്യത്തിൽ ആശങ്ക രണ്ടാം വാരവും കുതിക്കുന്നു

സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷേപ ഹാസ്യ ചിത്രമായ വർണ്യത്തിൽ ആശങ്ക വമ്പൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനോടെ രണ്ടാം വാരത്തിലേക്കു…