പുതുമുഖങ്ങളുടെ ചിറകിലേറി ഓറഞ്ച് വാലി ഇന്ന് മുതൽ..!

പുതുമുഖ കലാകാരന്മാരുടെ ബാഹുല്യവുമായി ഒരു മലയാള ചിത്രം കൂടി ഇന്ന് മുതൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓറഞ്ച് വാലി എന്ന ചിത്രമാണ്…