മലയാള സിനിമയിൽ നവവിപ്ലവവുമായി വട്ടമേശ സമ്മേളനം; എട്ട് സംവിധായകർ ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചിത്രം..

എട്ടു സംവിധായകർ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ വട്ടമേശ സമ്മേളനം എന്ന ചിത്രം മലയാള സിനിമയിൽ പ്രദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. എട്ടു കഥകൾ പറയുന്ന…