തല അജിത്തിന്റെ വിവേകം ഓഡിയോ റിലീസ് ഇന്ന്

തല അജിത്തിന്റെ വിവേകം ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ റിലീസ് ഇന്ന് ഇറക്കും(Aug 7 ,2017 ) എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മുന്നേ…