പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി , റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇതാ ..

ജയസൂര്യ- രഞ്ജിത് ശങ്കർ ചിത്രം പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. ജയസൂര്യയും- രഞ്ജിത് ശങ്കറും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു…