തന്റെ ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ ആയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു: ശരത് സന്ദിത്

തന്റെ ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ ചെയ്യാൻ ആയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് നവാഗത സംവിധായകൻ ശരത് സന്ദിത് .…