ഐതിഹാസിക വിജയമായ പുലി മുരുകൻ വീണ്ടുമെത്തുന്നു :ഈ തവണ  ത്രീ ഡി രൂപത്തിൽ..!

മലയാള സിനിമ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ പുലി മുരുകന് മുൻപും പുലി മുരുകന് ശേഷവും എന്നാണ്. അത്ര വലിയ വിജയമാണ്…