”മനസ്സുകൾ നിറക്കുന്ന ഇമ്പമുള്ള കാഴ്‍ച” – റിവ്യൂ വായിക്കാം.

കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണും മനസ്സും നിറക്കുന്ന മനോഹരമായ കഥകൾ എന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ചരിത്രമേയുള്ളു.…